Dessa användarvillkor (nedan kallade "Villkoren") reglerar relationen mellan den privata vårdgivaren Ahum AB, org. Nr 559009-0410, med adress Storgatan 29, 11455 Stockholm (nedan kallat "Vårdgivaren" och dig som är enskild användare av Vårdgivarens digitala tjänsteutbud ("Tjänsten") i egenskap av patient. Mer information om vårdgivaren finns på www.ahum.se.

Tjänsten är en tjänst som möjliggör för vårdgivare att tillhandahålla rådgivning, behandling och vägledning genom textbaserad kommunikation med patienter och klienter ("Tjänsten"), som tillhandahålls av Ahum AB.

Dessa användarvillkor ("Villkoren") gäller i förhållande till en fysisk person, i regel en patient eller annan klient i behov av hälso- eller sjukvårdstjänster eller liknande, som använder Tjänsten.

Användarregistrering
För att använda Tjänsten behöver du logga in med hjälp av e-legitimation. (BankID eller Mobilt BankID).

Du måste vara minst 18 år för att vara en registrerad användare av och nyttja Tjänsten. Nyttjandet får endast avse personlig konsultation. Den som är vårdnadshavare för ett barn har dock rätt att nyttja Tjänsten för barnets räkning.

Användarens ansvar
Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska den allmänna vården anlitas genom att ringa SOS eller omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.

Du förbinder dig att
  • vid försämring av det behandlade tillståndet, vända dig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning på sjukhus;
  • inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk konsultation och endast i de fall där du är behörig enligt "Användarregistrering" ovan;
  • i de fall det är tillämpligt, erlägga betalning för din användning av Tjänsten med det belopp och inom den tid som vårdgivaren anger;
  • inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning till Vårdgivaren;
  • genast meddela Vårdgivaren om du misstänker att någon annan person fått tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt till din inloggning till Vårdgivaren;
  • genast meddela ändringar av tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom namn, adress, telefonnummer, e-mail, kontokortsuppgifter, m.m.;
  • inte inom ramen för Tjänsten distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Vårdgivaren eller tredje man.
Vårdgivarens ansvar
Vårdgivaren utför Tjänsten med iakttagande av gällande regelverk för hälso- och sjukvård, däribland hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355).

Vårdgivaren ansvarar för att psykologer och psykoterapeuter som aktualiseras som tjänsteutövare i Tjänsten innehar legitimation utfärdad av socialstyrelsen och giltiga försäkringar samt annan nödvändig kompetens för utförandet av Tjänsten.

Vårdgivaren baserar sina bedömningar och råd på de uppgifter som du lämnat i Tjänsten. Vårdgivaren ansvar för bedömningar och råd men förutsätter att de uppgifter du lämnar överensstämmer med verkligheten och att svaren är riktiga.

Vårdgivaren kan inte garantera att Tjänsten kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten eller de servrar som krävs för att Tjänsten ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten. Vårdgivaren ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt Regelverket. Vårdgivaren är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Vårdgivaren sida.

Bokning- och betalningsvillkor för Tjänsten
Vårdgivaren samarbetar med företaget PayEx som tillhandahåller betalningslösningar och betalningar för Vårdgivarens digitala tjänster. Vårdgivaren samarbetar även med BankID för säker identifikation. Kund som använder Vårdgivarens tjänster godkänner PayEx samt BankID:s Kundvillkor. PayEx och BankID:s kundvillkor och mer information om de olika betalsätten samt kundservice finns på PayEx och BankID:s hemsida.

Behandlingstjänster hos Vårdgivaren måste betalas i förväg. Betalning sker inne på Tjänsten vilket förutsätter att du identifierat dig med ditt BankID hos Vårdgivaren.

Uppsägning av Tjänsten
Avtalet om Tjänsten gäller tills vidare. Vårdgivaren och du har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. Om du vill upphöra med att använda Tjänsten kan du vända dig till Vårdgivaren på info@ahum.se för borttagning av konto.

Om Vårdgivaren bedömer att du missbrukar Tjänsten kan du komma att omedelbart stängas av. Du kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.

Vårdgivaren kan när som helst, utan föregående meddelande, ändra utformningen av Tjänsten och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla Tjänsten.

Force majeure
Om Vårdgivaren fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Vårdgivaren inte kunnat råda över och vars följder Vårdgivaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Personuppgifter och cookies
Vårdgivaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i vår integritetspolicy, och lagrar cookies i enlighet med vad som anges i vår cookiepolicy. Båda policyer är tillgängliga på www.ahum.se

Ändringar och överlåtelser
Vårdgivaren har rätt att göra ändringar i dessa Villkor, och ska publicera de nya Villkoren på www.ahum.se i skälig tid innan en ändring genomförs. En ny version av dessa Villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya Villkoren.

Vårdgivaren har rätt att överlåta Tjänsten inklusive samtliga därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter, till tredje man. Du kan inte överlåta din rätt enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt medgivande från Vårdgivaren.

Tvist och tillämplig lag
Villkoren (inklusive denna punkt) ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av Villkoren avgörs av allmän domstol med tingsrätten på den ort där du bor som första instans. För synpunkter på vården har du också möjlighet att vända dig till patientnämnden i ditt landsting eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 maj 2019.